header image
----------------------
__Temperatura__

Zobacz jaka jest prognoza dla twojej okolicy.

_____MENU_____
844-377-8149
Msze ¦wiête i Nabo¿eñstwa
Og³oszenia Parafialne
832-385-6938
Adoracja Naj¶w. Sakramentu
Patron
(647) 910-6675
503-873-2023
Parafia
(250) 893-2311
Chór Parafialny
cap octavo
Galeria
7149574637
pre-enable
Dokumenty
Pierwsza Komunia ¦wiêta
910-264-5267
Przydatne strony
(262) 496-0461
9407271381
>>__Strona G³ówna__<<
Uroczysto¶æ Odpustowa

We wtorek 20 listopada o godz. 18.00 zapraszamy na Mszê ¶w. odpustow±, któr± odprawi i homiliê wyg³osi ks. Bogdan Okraska, proboszcz z Tolkowca 

Plan odpustowej adoracji Naj¶wiêtszego Sakramentu

/wtorek 20.11.2018 r./

·          800  ul. Oficerska / Nadbrze¿na / ul. Grunwaldzka / Kopernika            

·          900  ul. Wojska Polskiego /od nr 8 do 85/   

·        1000  ul. Wojska Polskiego /od nr 1 do 7/           

·        1100  ul. Plutonowa i ¯o³nierska

·        1200  ul. Dziêkczynna i £±kowa

·        1300  os. Grunwaldzkie nr 12 / 13/ 14 /15 /16 /17

·        1400  os. Grunwaldzkie nr 8 /  9/ 10 / 11

·        1500  os. Grunwaldzkie nr 4 / 5/ 6 / 7

·        1600  os. Grunwaldzkie nr 1 / 2 / 2A/ 2B/ 2c / 3

¦wiêto Niepodleg³o¶ci Polski
 Pamiêtaj, aby¶ dzieñ ¶wiêty ¶wiêci³. Nadszed³ czas wielkiego ¶wiêtowania.

W niedzielê 11 listopada  o godz. 10.00 w parafii ¶w. Rafa³a Kalinowskiego w Mr±gowie, ks. Proboszcz i ks. Adrian sprawowali Eucharystiê w intencji Ojczyzny. W czasie homilii wyst±pi³o sze¶cioro uczniów z klasy 5 i 6 z monta¿em dziêkczynno-patriotycznym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodleg³o¶ci.

W ten wielki dzieñ wys³uchali¶my poezji Cypriana Norwida, Marii Konopnickiej, W³adys³awa Be³zy i Jadwigi Fiedlerowej. Maja i Alicja za¶piewa³y ,,Rotê”, ,,Taki kraj” – Jana Pietrzaka, ,,Legiony” i ,,Piechotê”. Prowadz±cy przypomnieli historiê naszej Ojczyzny, któr± Bóg szczodrze nagrodzi³. Na koniec, jako ho³d wdziêczno¶ci, tym co zmarli za Ojczyznê, Mateusz zagra³ na tr±bce utwór pt. ,,Cisza”. W niejednym oku zakrêci³a siê ³za. Piêkne dekoracje na t± okazjê wykona³a p. Maria Mantei. Nad ca³o¶ci± programu artystycznego czuwa³a p. Izabela Cho³ody.  W programie wyst±pili: ¶piew – Alicja Kowalczyk ,,Legiony”, Maja D±bkowska ,,Taki kraj”, recytacja – Maja D±bkowska, Olga Bierniukiewicz, Dawid Cho³ody i Karol  Noiñski, narrator – Alicja Kowalczyk, oprawa muzyczna - gra na tr±bce – Mateusz Bladosz.                                          

W tym tak¿e dniu, po Mszy ¶w. w ko¶ciele ¶w. Wojciecha odby³ siê Przemarsz Niepodleg³o¶ciowy na Plac Wyzwolenia, gdzie zosta³a ods³oniêta i po¶wiêcona tablica Upamiêtniaj±ca 100-lecie Odzyskania Niepodleg³o¶ci.

Henryk Nikonor

Image
 
Image
 
Image
 
Image
Miesi±c pamiêci o zmar³ych

Ca³y listopad jest czasem szczególnej pamiêci o zmar³ych. Modlitwa za nich jest ¶wiadectwem wiary w ¿ycie wieczne, w obcowanie ze zmar³ymi i najlepsz± pomoc±. Taka modlitwa, zw³aszcza na cmentarzu, wyrywa z szaleñstwa wspó³czesnego ¶wiata i przypomina o tym, co mo¿na przenie¶æ poza granicê ¶mierci, jest wyrazem mi³o¶ci i nadziei na przysz³e spotkanie. Modlitwy i mo¿liwo¶æ uzyskania odpustu za dusze zmar³ych pomagaj± im zakoñczyæ czy¶ciec i dost±piæ chwa³y nieba. Choæ faktycznie ju¿ zaliczaj± siê do zbawionych (z czy¶æca mo¿na trafiæ tylko do nieba), prze¿ywaj± w³asne oczyszczenie serca. Ci±gle potrzebuj± modlitewnego wsparcia.

►►Zapraszamy o godz. 17.30 przez ca³y listopad, z wyj±tkiem niedziel, na nabo¿eñstwo wypominkowe za zmar³ych. Na przemian bêdziemy odmawiaæ Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia i ¶piewaæ Nieszpory za zmar³ych.

O godzinie 18.00 codziennie odprawiana jest Msza ¶w. gregoriañska za zmar³ych.

►►►Pamiêtajmy o przywileju Ko¶cio³a zyskiwania odpustów dla zmar³ych. Odpust zupe³ny mo¿na zyskaæ od popo³udnia 1 listopada do 8 listopada codziennie dla jednego zmar³ego. Warunkiem jest stan ³aski u¶wiêcaj±cej w duszy, nawiedzenie ko¶cio³a b±d¼ cmentarza, modlitwa za zmar³ego, modlitwa na intencjê papie¿a oraz brak sta³ego przywi±zania nawet do grzechów lekkich.

<< Start < Poprzednia 1 (662) 416-4414 3 4 9125628387 7578533171 6159994190 8 (541) 369-3872 10 6094214652 Ostatnia >>

Wyniki 1 - 6 z 177
Dzisiejszy dzieñ to:
Wspomnienie ¶w. Rafa³a Kalinowskiego, prezbitera. ¦wiêto patronalne
20 Listopada 2018
Wtorek
Imieniny obchodz±:
Anatol, Edmund,
Feliks, Jeron,
Oktawiusz, Sêdzimir
Do koñca roku zosta³o 42 dni.
Go¶cimy na stronie
Aktualnie jest 24 go¶ci online
>>> Najnowsze artyku³y
Uroczysto¶æ Odpustowa
510-552-1582
flowerinessMiesi±c pamiêci o zmar³ych
Uroczysto¶æ Wszystkich ¦wiêtych
404-627-5017
ZAPROSZENIE
9284417816336-788-9108
Pa¼dziernik - miesi±c Ró¿añca ¦wiêtego
973-832-7193Zakoñczenie Apelu Jasnogórskiego
(435) 447-8771Ewangelizacja Uliczna w Mr±gowie
Apel Jasnogórski w Uroczysto¶æ NMP Czêstochowskiej
5132896373
Licznik Pobrañ
Pobrano plików ze strony: 430 Dziêkujemy.
Sonda
Odwiedzi³e¶ nasz± stronê, zaznacz swój wiek:
  
Odwiedzi³o stronê